*اعداد داخل پرانتز بیانگر تعداد کابینتهای متصل به یوپی اس هستند.